Управління ліцеєм

Відповідно до статті 20 Закону України "Про освіту” керівник закладу освіти, що є у загальнодержавній власності і підпорядковується Міністерству освіти України, обирається за конкурсом і призначається на посаду відділом освіти або шляхом укладання з ним контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, чи трудового договору.

 Директор ліцею повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше ніж 5 років на педагогічних чи керівних посадах, а також пройти відповідну атестацію.

Директорові ліцею суміщення посади з іншими керівними посадами (крім наукового й науково-методичного керівництва) в межах школи чи поза нею не дозволяється.

Директор ліцею підпорядковується безпосередньо начальнику відділу освіти і науки.

Директорові ліцею безпосередньо підпорядковуються його заступники. Директор ліцею уповноважений у межах своєї компетенції давати обов’язкові для виконання вказівки (розпорядження) будь-якому працівнику ліцею чи учневі. Директор ліцею уповноважений відмінити розпорядження будь-якого іншого працівника ліцею.

Педагогічна рада проводиться відповідно до потреб ліцею. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік. Усі педагогічні працівники ліцею  беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна рада :

– планує роботу закладу;

– схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

– приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

– ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

– розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування є загальні збори (конференція) учасників освітнього процесу, які скликаються не менше ніж один раз на рік.

 У період між загальними зборами (конференціями) діє рада ліцею, діяльність якої регулюється статутом ліцею.

До складу ради ліцею добираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ліцею, батьків і громадськості. Рада ліцею роботи закладу, розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти молоді, підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи навчання й виховання учнів,  дослідницько -експериментальної роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників освітнього процесу.

У ліцеї за рішенням загальних зборів (конференції) або ради ліцею можуть створюватися й діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.